Kdo a jaké tržby eviduje

Kdo eviduje tržby, jaké tržby budou poplatníci evidovat, a které tržby budou z evidence tržeb vyloučené.

Osobou povinnou evidovat tržby je poplatník daně z příjmů fyzických nebo právnických osob, pokud mu plynou evidované tržby.

Evidovanou tržbou je platba, která

 1. splňuje formální náležitosti, tzn. je uskutečněna v hotovosti, platební kartou nebo jiným obdobným způsobem (§ 5 ZoET), a která zároveň
 2. zakládá rozhodný příjem (§ 6 ZoET).

Obě podmínky musí být splněny současně.

Formální náležitosti (§ 5 ZoET)

Formální náležitosti splňuje platba, která je uskutečněna

 • v hotovosti,
 • platební kartou,
 • šekem,
 • směnkou,
 • v jiných formách, které mají charakter obdobný předchozím formám (např. dárkové karty, poukázky na zboží a služby - kam patří též stravenky, dále i platby prostřednictvím žetonů apod., včetně bitcoinů), nebo
 • započtením kauce nebo obdobné jistoty složené ze způsobů podle předchozích bodů (Podrobněji ke specifikům plateb kaucí a záloh).

V případě, kdy se jedná čistě o platby převodem z účtu na účet, inkasem, ve formě barteru nebo různých zápočtů pohledávek, nejsou formální znaky evidované tržby naplněny, a tudíž takové platby nejsou evidovanými tržbami.

Vystavuje-li poplatník fakturu, není pro účely evidence tržeb rozhodné, jaká forma platby je na ní uvedena, ale jakým způsobem je částka uvedená na faktuře fakticky uhrazena. Zaplatí- li zákazník příslušnou částku v hotovosti, platební kartou nebo jiným obdobným způsobem, musí poplatník platbu zaevidovat, a to i tehdy, je-li jako způsob úhrady uvedeno bezhotovostně.

Povinnost evidovat tržbu naopak nevzniká, je-li částka uvedená na faktuře uhrazena převodem z účtu na účet nebo složením hotovosti na účet v bance – a to i tehdy, je-li na faktuře uvedeno, že bude uhrazena v hotovosti.

CashBack (služba, která slouží k výběru peněz u pokladny při platbě kartou) - supluje výběry hotovosti z bankomatu. Částka, kterou si zákazník tímto způsobem vybírá ze svého účtu, nepodléhá evidenci tržeb.

Rozhodný příjem (§ 6 ZoET)

Rozhodným příjmem se rozumí jak u poplatníka daně z příjmů fyzických osob tak u poplatníka daně z příjmů právnických osob příjem z činnosti, která je podnikáním, a to s výjimkou příjmu, který

 • není předmětem daně z příjmů,
 • jde o příjem ojedinělý (např. výjimečně nebo jednorázově je poplatníkem přijata platba v hotovosti, ačkoliv poplatník jinak přijímá výhradně platby přímým převodem z účtu na účet),
 • podléhá dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně,
 • podléhá dani ze samostatného základu daně u právnických osob

Pojem „ojedinělý příjem“ patří do kategorie tzv. neurčitých právních pojmů              

Za ojedinělý příjem lze považovat - s přihlédnutím ke konkrétním skutečnostem - zcela výjimečnou či jednorázovou platbu v hotovosti nebo např. platbu za ojedinělý prodej vzhledem k charakteru činnosti a minulým zkušenostem. 

Rozhodným příjmem je pro účely ZoET též příjem veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti, který je předmětem daně z příjmů u jejího společníka.

Rozhodným příjmem naopak nejsou zejména příjmy z nájmu (podle § 9 zákona o dani z příjmů) nebo ostatní příjmy, např. příjmy z příležitostného prodeje přebytků ze zahrádky (podle § 10 zákona o daních z příjmů).

Rozhodným příjmem účetních jednotek jsou takové příjmy podle zákona o daních z příjmů, které by poplatník měl, pokud by nebyl účetní jednotkou. Vzhledem k tomu, že záměrem evidence tržeb je zachycení reálného majetkového toku a nikoliv záznamu v evidenci, který může nastat v jiném časovém okamžiku, je pro účely evidence tržeb od účetního zachycení odhlíženo.

Zjednodušeně lze říci, že osobou povinnou evidovat tržby je podnikatel, který přijímá platby v hotovosti, platební kartou nebo jiným obdobným způsobem.
Osoba povinná

Zákon o evidenci tržeb zakládá pro některé typy tržeb speciální způsoby, jak evidovat:

 • nabití a čerpání kreditu u elektronických peněženek, čipových karet a podobně,
 • kauce a zálohy,
 • tržby poplatníka, který má povinnost evidovat podle práva jiného státu,
 • v případě nepřímého zastoupení.

Podrobněji k některým speciálním způsobům evidence.

Jak evidovat?

Tržby vyloučené z evidence tržeb (§ 12 ZoET)

Zákon stanovuje pro některé tržby výjimku z povinnosti evidence tržeb.

 • Evidovanou tržbou nejsou tržby
  • státu, 
  • územního samosprávného celku,
  • příspěvkové organizace,
  • České národní banky,
  • držitele poštovní licence.               

Vyloučení je odůvodněno zvláštním veřejnoprávním statusem těchto poplatníků.

 • Evidovanou tržbou nejsou také tržby
  • banky, včetně zahraniční banky,
  • spořitelního a úvěrního družstva,
  • pojišťovny a zajišťovny,
  • investiční společnosti a investičního fondu,
  • obchodníka s cennými papíry,
  • centrálního depozitáře,
  • penzijní společnosti,
  • penzijního fondu,
  • z podnikání v energetických odvětvích na základě licence udělené podle energetického zákona,
  • z podnikání na základě povolení krajského úřadu podle zákona o vodovodech a kanalizacích.

V těchto případech je postup plošného vyloučení poplatníků odůvodněn již existujícími dohledovými mechanismy, které jsou považovány za dostatečné k uskutečnění transparentní kontroly pro účely správy daně i bez režimu evidence tržeb.

 • Evidovanou tržbou nejsou také tržby
  • uskutečněné do přidělení daňového identifikačního čísla a během 10 dní následujících po jeho přidělení,
  • z poštovních služeb a zboží a služeb poskytovaných v přímé souvislosti s nimi,
  • ze vztahu souvisejícího s pracovněprávním nebo obdobným vztahem,
  • ze stravování a ubytování žákům a studentům poskytovaného školou, vysokou školou nebo školským zařízením
  • z jízdného nebo související platby hrazených v dopravních prostředcích při pravidelné hromadné přepravě osob,
  • na palubě letadel,
  • z osobní železniční přepravy,
  • z drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků,
  • pocházející z prodeje zboží či služeb prostřednictvím prodejního automatu,
  • z provozování veřejných toalet.

Z povinnosti evidovat tržby mohou být vyňaty také tržby, o nichž to stanoví nařízení vlády, a to v těch případech, kdy budou splněny podmínky uvedené v ustanovení § 12 odst. 4 ZoET.

Závazné posouzení o určení evidované tržby (§ 32 ZoET)

Bude-li mít poplatník pochybnosti, zda platba, kterou přijímá nebo bude do budoucna přijímat, je evidovanou tržbou a podléhá evidenci tržeb, případně zda platba může být evidována ve zjednodušeném režimu, bude mít možnost požádat místně příslušného správce daně o vydání rozhodnutí o závazném posouzení o určení evidované tržby. V žádosti sdělí finančnímu úřadu příslušné informace, ten je posoudí a na základě toho vydá rozhodnutí, jež je pro podnikatele vodítkem, jak postupovat. Podnikatel musí v žádosti o závazné posouzení uvést své identifikační údaje, platbu/platby, na kterou/které se má závazné posouzení vztahovat, a její/jejich popis, a to v míře dostatečné k posouzení. Současně podnikatel v žádosti vedle údajů o platbě/platbách uvede návrh výroku rozhodnutí o závazném posouzení, resp. zda se jedná o evidovanou tržbu či nikoliv. K tomu, aby o žádosti mohlo být bez průtahů rozhodnuto, je nutné, aby poplatník co nejpodrobněji a co nejpřesněji specifikoval, jaká je činnost, z které mu bude plynout posuzovaná platba.

Žádost podléhá správnímu poplatku ve výši 1 000 Kč.

Lhůta pro vydání rozhodnutí o závazném posouzení je s ohledem na POKYN č. MF-5 o stanovení lhůt při správě daní stanovena na 3 měsíce. Je tedy vhodné, aby poplatník v návaznosti na tuto lhůtu podal žádost tak, aby v době, kdy by dle předmětu své podnikatelské činnosti měl v návaznosti na zákon o evidenci tržeb začít evidovat, toto rozhodnutí bylo již správcem daně vydáno.

Podaná žádost nemá odkladný účinek. Záměrem Finanční správy je postupovat bez zbytečných průtahů. Předpokládá se, že rozhodnutí budou vyřizovány v kratší lhůtě, než jak je stanoveno pokynem.
Předmětem závazného posouzení mohou být všechny situace, kdy není jasné, zda má poplatník povinnost provádět elektronickou evidenci tržeb. To se může týkat zejména následujících situací:

 • posouzení splnění formální náležitosti pro evidovanou tržbu (§5 ZoET),
 • vyloučení příjmů (tržeb), které nejsou dosaženy z podnikání (§6 ZoET),
 • vyloučení ojedinělých příjmů (§ 6 ZoET),
 • vyloučení tržeb (§ 12 ZoET),
 • skutečnost, že platba může být evidována ve zjednodušeném režimu (§ 10 a 11 ZoET),
 • vyloučení tržeb dosažených v zahraničí (§ 36 ZoET),
 • dočasně vyloučené tržby dle (§ 37 ZoET), resp. posouzení, v které fázi je poplatník povinen zahájit evidenci tržeb z dané činnosti.

Nacházíte se zde: