Kontrola plnění povinností a sankce

Kontrolní činnost a sankce za porušení povinností při evidenci tržeb.

Kontrolu vykonávají orgány Finanční a Celní správy ČR, kromě jiného mají pravomoc provádět kontrolní nákup a za porušení zákonných povinností mohou uložit sankci.

Kontrolní činnost

Kontrolu plnění povinností uložených zákonem o evidenci tržeb vykonávají orgány Finanční správy České republiky a orgány Celní správy České republiky, tj. finanční a celní úřady (§ 2 ZoET).

Kontrola dodržování povinností uložených zákonem o evidenci tržeb bude vykonávána orgány Finanční správy ČR a orgány Celní správy ČR, a to v rámci vyhledávací činnosti, která je upravena v daňovém řádu. Zákon o evidenci tržeb pak upravuje pravomoc těchto orgánů provádět kontrolní nákup, který je specifickou formou místního šetření. Při ukládání pokut za správní delikty uvedené v zákoně o evidenci tržeb se jako procesní právní předpis uplatní správní řád; v případě ukládání pokut za přestupky uvedené v zákoně o evidenci tržeb se jako procesní právní předpis uplatní zákon o přestupcích.

Kontrolní nákup (§ 24 ZoET)

Kontrolním nákupem je faktická činnost kontrolních pracovníků Finanční a Celní správy, resp. provedení nákupu zboží nebo služeb od podnikatele, přičemž kontrolní pracovník zkontroluje, zda mu byla řádně vystavena účtenka a zda byly údaje o tržbě zaslány správci daně.

Smyslem kontrolních nákupů je kontrola plnění evidenční povinnosti podnikatele, nikoliv pořízení daného zboží či služeb jako takové. Pokud je tudíž v rámci kontrolního nákupu pořízeno zboží, jehož charakter umožňuje vrácení tohoto zboží, může kontrolor od smlouvy odstoupit a nákup vrátit. V případech, kdy charakter zboží nebo služba vrácení neumožňuje (např. oběd v restauraci nebo ostříhání u kadeřnice), pak odstoupení od smlouvy ze strany kontrolních orgánů možné není.

Sankce (§ 28 a § 29 ZoET)

Ustanovení § 28 ZoET upravuje sankce pro nepodnikající fyzické osoby, které se dopustí přestupku tím, že závažným způsobem reálně ztíží dosažení účelu evidence tržeb, nebo dosažení účelu evidence tržeb zcela zmaří. Za tyto přestupky lze uložit pokutu do 500 000 Kč.

Ustanovení § 29 upravuje sankce pro právnické a podnikající fyzické osoby, které se dopustí správního deliktu tím, že závažným způsobem ztíží nebo zmaří evidenci tržeb nebo jako osoba, která eviduje tržby, poruší povinnost zaslat datovou zprávou údaje o evidované tržbě nebo vystavit zákazníkovi účtenku. Za tyto správní delikty se uloží pokuta do 500 000 Kč. Pokud tyto osoby poruší povinnost umístit informační oznámení či zacházet s autentizačními údaji nebo certifikátem pro evidenci tržeb tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití, dopustí se správního deliktu, za který se uloží pokuta do výše 50 000 Kč.

Výše pokuty bude stanovena na základě správní úvahy kontrolního orgánu a vždy bude odpovídat závažnosti porušení povinnosti. Ke krajní variantě potrestání je možné sáhnout jen při opakovaném nebo závažném porušení zákona.

Uzavření provozovny a pozastavení výkonu činnosti (§ 31 ZoET)

V případě, že kontrolní orgán zjistí zvlášť závažné porušení povinnosti zasílat údaje o evidované tržbě nebo vydávat účtenky, může nařídit okamžité uzavření provozovny nebo pozastavení výkonu činnosti, při které dochází k evidenci tržeb. Tato opatření k vynucení nápravy budou využívána ve výjimečných případech, a to v  případech úmyslného obcházení zákona.

Odpovědnost za správní delikt

Podnikatel, který k evidování tržeb pověřil jiného podnikatele, se pověřením nezbavuje odpovědnosti za důsledky spojené s porušením povinností podle tohoto zákona (§ 9 odst. 4 ZoET). To znamená, že vznik povinnosti evidovat tržby včetně odpovídající odpovědnosti na straně pověřeného zástupce nezbavuje zastoupeného podnikatele jeho právních povinností podle tohoto zákona včetně odpovědnosti za důsledky spojené s jejich porušením.

Podnikatel dále za správní delikt neodpovídá (§ 30 odst. 3 ZoET), prokáže-li, že udělal všechno proto, aby porušení zákona zabránil. Podnikatel musí prokázat, že vynaložil veškeré úsilí, které by bylo v daném konkrétním případě objektivně možné (a tedy i spravedlivé) požadovat. Příkladem může být např. přepětí v elektrické síti, které způsobí nefunkčnost všech pokladních zařízení, která jsou schopna elektronickou evidenci realizovat.