Nejčastější dotazy vývojářů

Otázky a odpovědi k evidenci tržeb.

 • Finální technické řešení včetně datového rozhraní bylo zveřejněno na portále správce daně dne 11. května 2016, a to v sekci pro IT/Vývojáři formou technického manuálu. Dne 13. června 2016 bylo spuštěno testovací prostředí pro vývoj SW třetích stran.

  • Fiskální identifikační kód (FIK) je unikátní kód generovaný a zasílaný systémem Finanční správy, kterým potvrzuje přijetí datové zprávy o evidované tržbě.
  • Bezpečnostní kód poplatníka (BKP) je kód generovaný automaticky pokladním zařízením podnikatele, který prokazuje jednoznačnou vazbu mezi účtenkou a podnikatelem, který ji vydal.
  • Podpisový kód poplatníka (PKP) je pomocným ochranným prvkem, který umožňuje kontrolu integrity a prokazuje odpovědnost podnikatele za vystavení účtenky. Je generován automaticky pokladním zařízením podnikatele, na účtenku je však povinně uváděn pouze v případech, kdy na účtenku nelze uvést z objektivních důvodů FIK (např. při výpadku spojení nebo při evidenci tržeb ve zjednodušeném režimu).

  Způsob tvorby BKP a PKP stanovilo Ministerstvo financí vyhláškou č. 269/2016 Sb.

 • Certifikát slouží k jednoznačné identifikaci při zasílání údajů o evidované tržbě datovými zprávami. Správce daně umožní podnikateli získat prostřednictvím portálu jeden nebo více certifikátů k evidenci tržeb.

 • Volba počtu a způsobu využití certifikátů je ponechána zcela na uvážení podnikatele evidujícího tržby. Je možné využít jeden certifikát na zasílání údajů o evidovaných tržbách v rámci celé činnosti podnikatele, případně používat různé certifikáty dle jednotlivých provozoven nebo koncových zařízení.

 • Správce daně je povinen umožnit podnikateli získat certifikát prostřednictvím technického zařízení, kterým se rozumí portál správce daně. Přihlášený podnikatel si může přímo na portále správce daně vygenerovat certifikát pro evidenci tržeb. Postup instalace certifikátů se bude odvíjet od zvoleného typu využitého zařízení (pokladna, počítač, tablet, chytrý telefon…) a příslušného operačního systému.

 • Ne. Finanční správa ČR ani Ministerstvo financí ČR nebude certifikovat softwary, které zajistí zasílání dat z pokladen. Jednalo by se o zbytečnou byrokracii vůči uživatelům pokladních systémů. Je to podobné jako u účetních programů. Také nejsou certifikovány a výrobce ručí za jejich funkcionalitu, která musí být v souladu se zákony.

 • Využijeme chorvatský on-line model, který se v praxi osvědčil a nezatěžuje nadměrně podnikatele administrativně ani nákladově.

  On-line evidence tržeb

  1. Podnikatel zašle datovou zprávu o transakci ve formátu XML Finanční správě.
  2. Ze systému Finanční správy je zasláno potvrzení o přijetí s unikátním kódem.
  3. Podnikatel vystaví účtenku (včetně unikátního kódu), kterou předá zákazníkovi.
  4. Zákazník obdrží účtenku.
  5. Evidenci dané tržby lze ověřit prostřednictvím webové aplikace Finanční správy. Zákazník si může ověřit svoji účtenku, podnikatel si ověří tržby evidované pod jeho jménem.
 • Údaji o evidované tržbě zasílaných datovou zprávou jsou vždy:

  • daňové identifikační číslo poplatníka (DIČ),
  • označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna,
  • označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována,
  • pořadové číslo účtenky,
  • datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve,
  • celková částka tržby,
  • bezpečnostní kód poplatníka (BKP),
  • podpisový kód poplatníka (PKP),
  • údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu.

  Údaji o evidované tržbě zasílaných datovou zprávou jsou při naplnění konkrétních okolností také:

  • celková částka plateb určených k následnému čerpání,
  • celková částka plateb, které jsou následným čerpáním nebo zúčtováním platby,
  • daňové identifikační číslo poplatníka (DIČ), který pověřil evidováním této tržby poplatníka, který tržbu eviduje,
  • základ daně z přidané hodnoty a daň podle sazeb daně z přidané hodnoty,
  • celková částka v režimu daně z přidané hodnoty pro cestovní službu,
  • celková částka v režimu daně z přidané hodnoty pro prodej použitého zboží.
 • Podnikatel je na účtence povinen uvádět:

  • fiskální identifikační kód (FIK),
  • své daňové identifikační číslo (DIČ),
  • označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna,
  • označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována,
  • pořadové číslo účtenky,
  • datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve,
  • celkovou částku tržby,
  • bezpečnostní kód poplatníka (BKP),
  • údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu.

  Údajem o evidované tržbě uváděným na účtence je také daňové identifikační číslo (DIČ) poplatníka, který pověřil evidováním této tržby poplatníka, který tržbu eviduje. Nemá-li poplatník povinnost uvádět na účtence fiskální identifikační kód, je povinen na účtence uvádět svůj podpisový kód.

 • Doba odezvy je časový úsek mezi pokusem o odeslání údajů o evidované tržbě z pokladního zařízení podnikatele a přijetím potvrzovacího kódu (FIK) ze serveru Finanční správy na pokladním zařízení podnikatele. Mezní dobu odezvy, po jejímž uplynutí lze zákazníkovi vystavit účtenku bez fiskálního identifikačního kódu (FIK), nastavuje sám podnikatel, a to s ohledem na kvalitu připojení internetu a druh vykonávané činnosti. Vždy však musí být delší než 2 sekundy. Pokud při evidování tržby dojde k překročení mezní doby odezvy, podnikatel zašle správci daně údaje o evidované tržbě datovou zprávu nejpozději do 48 hodin od uskutečnění evidované tržby.

 • Pokud bude podnikatel potřebovat stornovat tržbu, o níž byly údaje již zaslány na server Finanční správy, postupuje podnikatel obdobně jako při evidenci tržby s tím rozdílem, že je tato tržba evidována jako záporná. Postup se vztahuje na případy vrácení zboží bez uvedení důvodu, při vyřízení reklamace, u omylem zaevidované tržby nebo na případy, kdy byly údaje o evidované tržbě zaslány správci daně před přijetím tržby a zákazník nakonec zboží nezaplatil (nejčastěji půjde o zasílání zboží internetovými obchody na dobírku a následné nepřevzetí zboží). Provedené storno není z technického hlediska vázáno na původně zaslanou datovou zprávu (resp. vydanou účtenku).

 • Může se stát, že je třeba tržbu zaslat opakovaně (například proto, že jste neobdrželi FIK). Při opakovaném odeslání tržby je třeba v datové zprávě:

  • změnit v oblasti <Hlavicka>
   • UUID zprávy,
   • datum a čas odeslání zprávy a
   • příznak prvního zaslání a
  • opakovat přesně stejné údaje v oblasti <Data> a <KontrolniKody>.

  Vlivem odlišných údajů v oblasti <Hlavicka> je třeba celou zprávu znovu podepsat.

 • Pokud je přijata datová zpráva se stejnými hodnotami základních datových položek jako některá již dříve přijatá zpráva, bude nová zpráva považována za zaslání údajů o téže evidované tržbě. Taková tržba bude označena jako duplicitní a nebude zahrnuta do součtů tržeb na portálu. Základní datové položky jsou: DIČ poplatníka, Označení provozovny, Označení pokladního zařízení, Pořadové číslo účtenky, Datum a čas přijetí tržby a Celková částka tržby. Pokud je přijata datová zpráva, ve které se liší i jen jediná hodnota u základních datových položek vůči dříve přijatým zprávám, bude tato nová zpráva považována za zaslání údajů o další (tedy jiné) evidované tržbě.
 • V datové zprávě i na vydané účtence musí být uvedeno označení (číslo) provozovny. Toto číslo přidělí provozovně systém Finanční správy, když poplatník přihlášený do webové aplikace Elektronická evidence tržeb na Daňovém portálu zadává údaje o svých provozovnách. Poplatník si jej nemůže určit sám, ani využít existující identifikační číslo provozovny (IČP) přidělené Živnostenským úřadem.
  Provozovny jsou číslovány prostým pořadovým číslem (1, 2, 3…), ale za toto číslo se přidává ještě jedna technická číslice (obvykle se přidává jednička, ale může být i jiná). Čísla provozoven pak tvoří nesouvislou řadu (např. 11, 21, 31, 41, 52), ale jejich pořadí je zachováno podle toho, jak byly provozovny zadávány do systému.
 • Pokud nebude označení provozovny odpovídat formálním požadavkům (maximálně šestimístná číslice), bude zpráva odmítnuta a zaslána odpověď s kritickou chybou (3 - XML zprava nevyhovela kontrole XML schematu).

  Pokud bude přijata datová zpráva o tržbě s číslem provozovny, které je formálně správné, ale neodpovídá žádné provozovně uvedeného poplatníka:

  • systém zašle odpovědní (potvrzovací) zprávu s FIK,
  • údaje budou uloženy se zaslaným číslem provozovny, která bude mít název „Neexistující provozovna“,
  • údaje budou dostupné v detailních údajích o tržbách,
  • zpráva bude interně označena chybou „Neexistující provozovna“.

  Chybně uváděné číslo provozovny může iniciovat kontrolu plnění povinností zákona o evidenci tržeb.

Nacházíte se zde: