Územní samosprávné celky, obchodní společnosti zřízené ÚSC

Specifika evidování v případě územně samosprávných celků (obce, kraje).

Tržby územního samosprávného celku nejsou podle zákona o evidenci tržeb evidovanou tržbou. Obcím a krajům tak nevzniká povinnost evidovat tržby, bez ohledu na to, z jakého titulu jim tržby plynou - vynětí se vztahuje na veškeré tržby územního samosprávného celku, tedy i takové, které plynou z podnikatelské činnosti (např. provoz obchodu se suvenýry).

Tržby z výběru místních poplatků podle zákona o místních poplatcích v návaznosti na výše uvedené nepodléhají evidenční povinnosti, neboť jsou vždy příjmem obce.

Tato výjimka se uplatní jak za situace, kdy obec poplatek vybírá sama (např. poplatek ze psů, poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst, poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace), tak v případě, kdy poplatek v souladu se zákonem o místních poplatcích vybere od poplatníka jiná osoba – plátce poplatku - ubytovatel (např. poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt).

V případě poplatku z ubytovací kapacity vybírá obec poplatek osobně od poplatníka (ubytovatele) a tento výběr poplatku evidenční povinnosti nepodléhá. Pokud poplatník (ubytovatel) zohledňuje výši poplatku v ceně ubytovací služby, nemá tato skutečnost na vznik evidenční povinnosti poplatníka (ubytovatele) vliv. Je – li za poskytnutí ubytovací služby zaplaceno zákazníkem v hotovosti, kartou nebo jiným obdobným způsobem, musí být tržba zaevidována v celém rozsahu.

Stejný postup se uplatní i v případě poplatku ze vstupného. Poplatek ze vstupného platí pořadatelé akce obci a obec nemá povinnost takovou platbu evidovat. Platba za vstupné účastníkem akce – bude-li učiněna v hotovosti, kartou nebo jiným obdobným způsobem – však bude evidenční povinnosti podléhat vždy, bez ohledu na to, zda je poplatek součástí platby nebo ne.

Tržby obchodních společností zřízených územně samosprávnými celky z povinnosti evidovat tržby obecně vyloučeny nejsou.

Tržby kteréhokoliv výše uvedeného poplatníka (ubytovatele, pořadatele akce, obchodní společnosti apod.) však mohou být vyňaty na základě některého z dalších ustanovení § 12 zákona o evidenci tržeb (např. pokud poplatníkovi poplynou tržby z prodeje zboží či služeb prostřednictvím prodejního automatu, z osobní železniční přepravy, atd.).

K tržbám vyloučeným z evidence tržeb více zde.