E-peněženky a čipové karty

Specifika evidování v případě elektronických peněženek a čipových karet.

Zákon o evidenci tržeb v případě elektronických peněženek, čipových karet a obdobných institutů stanoví specifický postup evidence. Evidovanou tržbou je v tomto případě jak platba, která je určena k následnému čerpání nebo zúčtování, které zakládají rozhodný příjem, tak platba, která je následným čerpáním nebo zúčtováním té platby, která zakládá rozhodný příjem.

Zjednodušeně řečeno bude podnikatel povinen evidovat nejen nabití elektronické peněženky, čipové karty a podobných institutů, proběhne-li v hotovosti nebo jiným obdobným způsobem, ale též čerpání kreditu z elektronické peněženky, čipové karty a podobně. Skutečnost, zda se jedná o nabití nebo čerpání je zároveň uváděna v datové zprávě zasílané správci daně, který tuto informaci zohlední v rámci analýz.

Výše uvedený princip nemění ani novela zákona o evidenci tržeb. Naopak pro účely zachování právní jistoty ve vztahu k určení, které platby splňují formální znaky evidované tržby, § 5 písm. b) novelizovaného znění potvrzuje, že za hotovostní tržby se považují platby prostřednictvím prostředků, které jsou určeny pouze k zaplacení zboží nebo služeb v prostorách využívaných vydavatelem prostředku nebo zboží nebo služeb úzce vymezenému okruhu dodavatelů anebo k zaplacení úzce vymezeného okruhu zboží nebo služeb. Tyto platby lze souhrnně označit jako platby v tzv. omezené síti.

Příkladem je určitá tzv. předplacená karta, kterou vydalo obchodní centrum a se kterou lze hradit nákupy u všech obchodníků majících prodejnu v tomto centru. Z této karty jsou v čase nákupu zboží strhávány příslušné prostředky. Nelze však pod ní zahrnout případy, kdy obchodník vydá zákazníkovi kupon na konkrétní zboží nebo službu, které si zákazník později s tímto kuponem vyzvedne; při nákupu takového kuponu totiž nedochází k „nabití“ prostředků, ale k zaplacení kupní ceny a následné vyzvednutí konkrétního zboží či čerpání služby nepředstavuje „čerpání“ kreditu, ale pouze odběr již zaplaceného zboží či služby.

Dalším typickým příkladem takového prostředku jsou např. karty k čerpání sportovních služeb (např. „multisport“ karty), které umožňují pouze nákup sportovních služeb.

Lze shrnout, že za evidovanou tržbu jsou i nadále považovány jakékoli platby uskutečněné pomocí prostředků, jako jsou elektronické peněženky, čipové karty, kupóny, vouchery a jiné obdobné instrumenty, a to jak v tzv. omezené síti, tak u jednotlivého vydavatele.

Nacházíte se zde: