Faktura a evidence tržeb

Povinnost evidovat tržby má podnikatel, který přijímá „evidované tržby“. Evidovanou tržbou je platba, která je uskutečněna v hotovosti, platební kartou nebo jiným obdobným způsobem, jestliže zahrnuje příjem z podnikání a nevztahuje se na ni výjimka. Evidenci tržeb naopak nepodléhají platby realizované přímo převodem z účtu na účet nebo inkasem.

Pro účely evidence tržeb není podstatné, zda k transakci byla či nebyla vystavena faktura, popř. jaká forma úhrady (např. v hotovosti nebo bankovním převodem) je na ní uvedena. Podstatné je, jakým způsobem byla příslušná částka fakticky zaplacena. Pokud byla částka uvedená na faktuře nebo její část uhrazena v hotovosti, kartou nebo jiným obdobným způsobem, vzniká podnikateli povinnost tržbu zaevidovat. V případě plátce DPH jsou v datové zprávě uváděny i údaje o DPH, které se k evidované tržbě vztahují. Je-li částka uvedená na faktuře zaplacena bezhotovostně nebo např. složením hotovosti na účet v bance, povinnost zaevidovat tržbu nevzniká.

V případě částečné úhrady faktury, která obsahuje dvě sazby DPH, budou částky DPH uváděné v datové zprávě s ohledem na dvě použité sazby na vydané faktuře zohledněny poměrem nebo si poplatník sám stanoví, která sazba se k příslušné částce vztahuje, neboť ZoET rozdělení nijak neupravuje.

Provázání faktury s účtenkou

Pokud by faktura zároveň obsahovala všechny náležitosti účtenky, které vyžaduje ZoET, nebylo by třeba vystavovat s fakturou i účtenku. Provázání náležitostí uváděných na účtence a vystavené faktury může zajistit software poplatníka, nicméně ZoET takové provázání nevyžaduje. Zároveň se domníváme, že tento postup nebude příliš častý. Ve většině případů budou účtenky poplatníkem vystavovány samostatně při přijetí hotovosti nebo platby kartou.

Dvojí evidence základu daně a daně u plátců DPH

Údaje zasílané v kontrolním hlášení a údaje zasílané v rámci evidence tržeb se navzájem doplňují a dávají Finanční správě ucelený obraz o příjmech podnikatele. Zároveň se však jedná o dva rozličné úhly pohledu a nejedná se tudíž o duplicitní hlášení týchž údajů.

Nacházíte se zde: