Kolotoče, cirkusy

Specifika evidování v případě kolotočů a cirkusů.

Přijímá-li poplatník provozující kolotoče a cirkusy v rámci své činnosti platby v hotovosti, platební kartou nebo jiným obdobným způsobem a zároveň se jedná o příjmy z jeho podnikatelské činnosti, podléhají tyto platby evidenci tržeb. Tito podnikatelé se sice vyznačují tím, že nemají kamennou provozovnu, tato skutečnost jim však nebrání v tom, aby evidovali tržby.

Z důvodu neexistence stálé provozovny nelze příslušné tržby z evidence vyloučit. Pokud podnikateli, na kterého se vztahuje evidence tržeb, plyne evidovaná tržba v jakékoliv hodnotě (např. za prodej jedné vstupenky na pouťovou atrakci), musí splnit svoji evidenční povinnost.

Pokud by však podnikateli evidování tržeb běžným způsobem znemožnilo nebo zásadně ztížilo plynulý a hospodárný výkon činnosti, může požádat správce daně o povolení evidování tržeb ve zjednodušeném režimu, tj. zasílat údaje o evidovaných tržbách správci daně do 5 dnů od uskutečnění evidované tržby.