Mýty a fakta

Reakce na zavádějící informace k evidenci tržeb v médiích.

 1. Není pravda, že stát nařizuje podnikatelům poskytovat další a další údaje.
  Na údaje, které budou podnikatelé zasílat v rámci systému evidence tržeb, má už dnes Finanční správa nárok a v rámci kontrolní činnosti je prověřuje. Rovněž účtenku musí podnikatel umět na žádost zákazníka vystavit. Novinkou je jen automatické zasílání těchto informací přes internet, které celý proces zautomatizuje a poctivým podnikatelům ušetří cenný čas i administrativní náklady spojené s daňovou kontrolou.
 2. Není pravda, že stát pokládá a priori všechny podnikatele za podvodníky.
  Naopak, Ministerstvo financí si je vědomo toho, že většina firem odvádí daně v souladu se zákonem. Evidence tržeb odstraní nespravedlnost, která zvýhodňuje podvodníky v konkurenčním boji. Současně umožní zacílit kontroly tam, kde se projeví nesrovnalosti, a nezdržovat poctivé podnikatele zbytečnými kontrolami, které je obtěžují. I proto je projekt evidence tržeb podnikatelskými svazy, asociacemi a komorami v naprosté většině podporován. Poctiví podnikatelé mají zájem na odstranění jejich konkurenční nevýhody a narovnání tržního prostředí.
 3. Není pravda, že stačí nevydat jednou účtenku a podnikatel čelí půlmilionové pokutě nebo dočasnému uzavření provozovny.
  K této krajní variantě je možné přistoupit jen pro opakované nebo závažné porušení zákona. Kontrolu dodržování povinností při evidenci tržeb provádějí a řízení o přestupku vedou orgány Finanční správy a Celní správy. V případě, že podnikatelský subjekt nebude evidovat tržby, uloží mu tyto orgány pokutu za přestupek na úseku evidence tržeb.
 4. Není pravda, že zákazník, který si u pokladny nevezme účtenku, bude pokutován nebo jinak popotahován kontrolory.
  Stejně jako většina zemí, kde již některá z forem evidence tržeb funguje, hodlá i Česká republika zákazníky motivovat pozitivně, nikoliv je pokutovat. Proto povinnost převzít účtenku zákazníkem není v zákoně obsažena. Zákon tedy neupravuje ani jakékoliv sankce nebo jiné trestání zákazníka za nepřevzetí účtenky. Je zcela na rozhodnutí každého zákazníka, zda si účtenku fyzicky převezme nebo nepřevezme.
 5. Není pravda, že se evidence tržeb bude týkat všech firem a živnostníků.
  Do systému evidence tržeb se zapojí jen ti, kteří inkasují v hotovosti, šeky, stravenkami či obdobnými formami plateb. Poplatníci, kteří inkasují bezhotovostně, tzn. přímým převodem z účtu na účet, tak činit nemusí. V důsledku rozhodnutí Ústavního soudu (nález ÚS ze dne 12. prosince 2017 sp. zn. Pl. ÚS 26/16) se povinnost evidovat tržby od 1. 3. 2018 nebude vztahovat ani na platby kartou, a to nejen na online transakce prováděné např. prostřednictvím platební brány, ale rovněž na platby kartou prostřednictvím platebních terminálů. Aby byl náběh systému plynulejší, přistoupilo Ministerstvo financí k jeho rozfázování. Fázování umožní pozvolné zatěžování systému, a zároveň poskytne podnikatelům dostatečný prostor k přípravě.
 6. Není pravda, že v místech, kde není (třeba i dočasně) připojení k internetu, nebude možné pokračovat v podnikání.
  Zákon pamatuje jak na případy dočasného výpadku internetu, tak i na případy neexistence internetového připojení. V případě, že nepůjde odeslat účtenka on-line z důvodu krátkodobého výpadku spojení, může podnikatel vydat účtenku bez unikátního kódu přiděleného Finanční správou. Podnikatel pak musí odeslat údaje o této transakci serveru Finanční správy bezprostředně po obnovení spojení, nejpozději do 48 hodin od uskutečnění evidované tržby. Pokud nelze dlouhodobě evidovat tržby elektronicky s pomocí internetového připojení k síti (např. chata v horách bez možnosti jakéhokoli internetového připojení), může správce daně po ověření této skutečnosti povolit evidování tržby ve zjednodušeném režimu. V takovém případě bude mít podnikatel nadále povinnost vystavovat účtenky, avšak data o těchto tržbách musí odeslat nejpozději do pěti dnů od uskutečnění evidované tržby.
 7. Není pravda, že si podnikatelé budou muset pořídit registrační pokladnu.
  Technické řešení je jednoduché, nevyžadují se žádná speciální certifikovaná zařízení, která by musela být vybavena fiskální pamětí. Podnikatelé budou moci využít jakékoliv zařízení, které bude umět odeslat požadované informace do systému Finanční správy a vystavit účtenku zákazníkovi. Pro nejmenší podnikatele bude stačit např. chytrý telefon s tiskárnou. Záleží pouze na volbě podnikatele, jaké řešení nabízené na trhu zvolí. Ministerstvo financí navíc umožňuje jako kompenzaci nákladů spojených s pořízením pokladního zařízení uplatnit jednorázovou slevu na dani, a to nejvýše do částky kladného rozdílu mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka. Maximálně však 5 000 Kč. Tuto slevu si mohou uplatnit všichni poplatníci daně z příjmů fyzických osob, kteří v daném zdaňovacím období poprvé zaevidovali tržbu, kterou měli podle zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat.

Nacházíte se zde: