Nejčastější dotazy podnikatelů

Otázky a odpovědi k evidenci tržeb.

 • Daňový subjekt, který v rámci své podnikatelské nebo jiné samostatně výdělečné činnosti uskutečňuje platby v hotovosti (tzn. přijímá anebo vydává hotové peníze), je na základě § 97 odst. 1 daňového řádu povinen vést průběžně evidenci těchto plateb. Tuto obecnou evidenční povinnost nemá v případě, kdy zaznamenává údaje o těchto platbách povinně v jiné evidenci stanovené zákonem (např. do 31. 12. 2022 v evidenci tržeb vedené podle zákona o evidenci tržeb).

 • Ve Sbírce zákonů byl dne 28. prosince 2022 vyhlášen zákon č. 458/2022 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy, což znamená, že systém EET nebude od 1. ledna 2023 funkční. Tato právní úprava již nepočítá s dalším provozováním systému EET na straně Finanční správy, a to ani pro dobrovolně evidující podnikatele. Pokud by i po tomto datu byly zaslány údaje o tržbě z pokladního zařízení, nebudou zaevidovány a pokladní zařízení neobdrží od správce daně fiskální identifikační kód (FIK).

  Od 1. ledna 2023 se ruší nejen evidenční povinnost samotná, tj. povinnost zasílat údaje o tržbách správci daně a vystavovat účtenky ve smyslu zákona o evidenci tržeb, ale také všechny povinnosti vyplývající ze zákona o evidenci tržeb, tedy i povinnost umístit informační oznámení, ochrany autentizačních údajů, certifikátů a bloků účtenek (pokud je poplatníci již obdrželi za účelem plnění povinností ve zvláštním režimu).

  Dosud vydaná povolení pro evidování tržeb ve zjednodušeném nebo zvláštním režimu, pozbydou dnem nabytí účinnosti zákona (tedy od 1. ledna 2023) právní účinky. Neukončená řízení o žádostech o povolení pro evidování tržeb ve zjednodušeném nebo zvláštním režimu budou ke dni nabytí účinnosti zákona zastavena. Stejně bude postupováno u již vydaných rozhodnutí o závazném posouzení o určení evidované tržby. Poplatníkům, kterým již byly vydány bloky účtenek pro evidování tržeb ve zvláštním režimu zaniká povinnost tyto bloky účtenek vracet.

 • V souvislosti s ukončením evidence tržeb není nutné činit žádné kroky. Není povinností poplatníka oznamovat správci daně skutečnost, že nepřijímá evidované tržby, ani v případě, že tyto tržby evidoval dobrovolně. Není třeba zneplatňovat certifikát/y, protože všechny certifikáty budou k datu od 1. ledna 2023 automaticky neplatné. Poplatníkům, kterým byl povolen zvláštní režim a disponují bloky účtenek, zaniká povinnost tyto bloky účtenek vracet.

 • Finanční správa poplatníkům umožní po přechodnou dobu (do konce roku 2023) nahlížet na tyto údaje v aplikaci „Elektronická evidence tržeb“ a žádat o detailní výpisy tržeb. Od 1. ledna 2023 však nebude funkční příjem datových zpráv o tržbách, tzn., že k tomuto datu již nebudou údaje o zaslaných tržbách u Finanční správy zaevidovány, a to ani pro dobrovolně evidující poplatníky.

 • Dosud vydaná povolení pro evidování ve zvláštním režimu pozbydou dnem nabytí účinnosti zákona, tj. 1. ledna 2023, právní účinky. Poplatníkům, kterým již byly vydány bloky účtenek pro evidování tržeb ve zvláštním režimu, dnem nabytí účinnosti zákona odpadá povinnost tyto bloky účtenek vracet.

 • Certifikáty jsou využívány výhradně k autentizaci odesílaných datových zpráv o tržbách. Vzhledem k tomu, že příjem datových zpráv bude ukončen k datu 31. prosince 2022, všechny vydané certifikáty budou automaticky neplatné. Poplatník tedy nemusí certifikát/y sám zneplatňovat.

 • Pokud poplatníci své přihlašovací údaje zapomněli či ztratili a nemohou se již přihlásit do webové aplikace „Elektronická evidence tržeb“ a chtějí nahlížet na své údaje zaslané do systému EET, mohou ještě po přechodnou dobu (do konce roku 2023), požádat o nové autentizační údaje. Pokud má poplatník datovou schránku, o autentizační údaje je možné požádat „elektronicky“, a to na portálu „MOJE DANĚ“ (prostřednictvím formuláře Žádost o autentizační údaje do EET“). Poplatníkovi budou autentizační údaje zaslány do datové schránky, kterou použil k podepsání žádosti.

  Poplatníci, kteří nemají možnost podat žádost elektronicky nebo z jakéhokoli důvodu této možnosti nevyužijí, mohou zažádat o autentizační údaje „osobně“ na libovolném územním pracovišti finančních úřadů. Poplatník získá autentizační údaje okamžitě v zapečetěné obálce.

 • Zákon č. 458, kterým se zrušuje zákon o evidenci tržeb, nepočítá s dalším provozováním systému EET na straně Finanční správy, a to ani pro dobrovolně evidující podnikatele. Systém EET nebude od 1. ledna 2023 funkční.

  Pokud by i po tomto datu byly zaslány údaje o tržbě z pokladního zařízení, nebudou tyto údaje zaevidovány a pokladní zařízení neobdrží od správce daně fiskální identifikační kód (FIK).

 • V případě zrušení EET již pokladní zařízení nenaváže spojení se systémem EET. V praxi tedy může docházet zejména k situacím obdobným výpadku internetového připojení, kdy bude pokladním zařízením vystavena účtenka obsahující kód PKP (podpisový kód poplatníka) místo kódu FIK (fiskální identifikační kód). Pokladní zařízení se bude opakovaně snažit zaslat datovou zprávou údaje o evidované tržbě, ale pokladní zařízení již potvrzovací zprávu ze systému EET z důvodu vypnutí systému neobdrží.

  Pokud pokladní zařízení disponuje funkcí, která umožňuje „vypnutí“ evidování tržeb, doporučujeme na pokladním zařízení vypnutí této funkce, aby již nedocházelo k opětovnému spojení se systémem EET. Na vypnutí systému EET ze strany Finanční správy však mohou jednotlivá pokladní zařízení reagovat rozdílně. V případě, že v souvislosti s ukončením systému EET dojde ke vzniku technických problémů, je vhodné komunikovat vzniklou situaci s dodavatelem konkrétního pokladního zařízení.   

 • Systém EET nebude od 1. ledna 2023 funkční. Pokud by i po tomto datu byly zaslány údaje o tržbě z pokladního zařízení, nebudou zaevidovány a pokladní zařízení neobdrží od správce daně fiskální identifikační kód (FIK).

Nacházíte se zde: