Nejčastější dotazy zákazníků

Otázky a odpovědi k evidenci tržeb.

 • Podnikatel evidující tržby v běžném či zjednodušeném režimu je na účtence povinen uvádět:

  • fiskální identifikační kód (FIK),
  • daňové identifikační číslo (DIČ) poplatníka, pokud není jeho kmenová část tvořena obecným identifikátorem, kterým je rodné číslo,
  • daňové identifikační číslo (DIČ) poplatníka, který pověřil evidováním této tržby poplatníka, který tržbu eviduje, pokud není kmenová část tohoto DIČ tvořena obecným identifikátorem, kterým je rodné číslo,
  • označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna,
  • označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována,
  • pořadové číslo účtenky,
  • datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve,
  • celkovou částku tržby v české měně,
  • bezpečnostní kód poplatníka (BKP),
  • údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu.

  Nemá-li poplatník povinnost uvádět na účtence fiskální identifikační kód - FIK, je povinen na účtence uvádět svůj podpisový kód PKP. Jedná se zejména o případy výpadku spojení nebo evidence tržeb ve zjednodušeném režimu.

  Poplatníci evidující tržby ve zvláštním režimu musí zákazníkovi vystavit účtenku z bloku účtenek se zákonem stanovenými náležitostmi, kterými jsou:

  • daňové identifikační číslo (pokud není jeho kmenová část tvořena rodným číslem),
  • označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna (pouze v případě, kdy poplatník eviduje tržby ve více provozovnách),
  • datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve,
  • celková částka tržby v české měně.
 • Účtenka musí být vystavena tomu, od koho evidovaná tržba plyne, a to nejpozději při uskutečnění evidované tržby. U účtenek vystavených v běžném či zjednodušeném režimu zákon o evidenci tržeb neupravuje formát ani způsob předání účtenky zákazníkovi, a tudíž podnikatel může vystavit účtenku nejen v tištěné podobě, ale i elektronicky (bez tisku a předat ji zákazníkovi, např. prostřednictvím e-mailu, MMS, přes Bluetooth). Na této formě předání však musí být mezi zákazníkem a podnikatelem shoda. Předpokládáme však, že nejčastěji bude docházet k předávání tištěných účtenek.

  Zákon o evidenci tržeb v případě evidování tržeb ve zvláštním režimu stanovuje způsob vystavení účtenky, a to v § 23a odst. 1 písm. a), podle kterého je poplatník povinen při uskutečnění evidované tržby vystavit účtenku s nejnižším pořadovým číslem z bloku účtenek tomu, od koho evidovaná tržba plyne. Blok účtenek poplatník získá na finančním úřadě nejdříve po oznámení rozhodnutí o povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu.

 • Ne. Zákazník nemá povinnost účtenku od prodejce převzít. Je plně na rozhodnutí každého zákazníka, zda si účtenku převezme.
 • Nebude. Pokud nebude spojení fungovat (bude překročena mezní doba odezvy), může podnikatel vytisknout účtenku bez fiskálního identifikačního kódu (FIK) zasílaného ze systému Finanční správy. V takovém případě je na účtence uveden podpisový kód poplatníka (PKP). Údaje o evidované tržbě pak musí podnikatel správci daně poslat dodatečně, a to nejpozději do 48 hodin od uskutečněné transakce.
 • Ano. Podle zákona je podnikatel povinen účtenku vystavit nejpozději při uskutečnění evidované tržby a umožnit zákazníkovi její převzetí, tedy umístit ji na takové místo, kde je zákazníkovi k dispozici. Platí však, že zákazník účtenku převzít nemusí. V případě nevystavení účtenky se podnikatel vystavuje riziku správního trestu.
 • Ne, splnění zákonné povinnosti odeslat datovou zprávu s údaji o evidované tržbě a vystavit účtenku nelze zpoplatnit. Náklady na zavedení evidence tržeb však podnikatel může promítnout do konečné ceny zboží.

 • Evidence tržeb může probíhat ve třech režimech – běžném, zjednodušeném a zvláštním režimu.

  Běžný režim

  1. Poplatník zašle datovou zprávu o transakci ve formátu XML do systému Finanční správy.
  2. Ze systému Finanční správy je zasláno potvrzení o přijetí s fiskálním identifikačním kódem.
  3. Poplatník vystaví účtenku (včetně fiskálního identifikačního kódu), kterou předá zákazníkovi.
  4. Zákazník obdrží účtenku.
  5. Zákazník si může ověřit svoji účtenku prostřednictvím aplikace Ověření účtenky, podnikatel si ověří tržby evidované pod jeho jménem ve webové aplikaci Elektronická evidence tržeb.

   

  Zjednodušený režim

  schéma zjednodušeného režimu evidence tržeb

  1. Podnikatel prostřednictvím pokladního zařízení (pokladna, PC, tablet, mobil s tiskárnou,…) vystaví účtenku bez fiskálního identifikačního kódu a uloží datovou zprávu o tržbě do paměti.
  2. Do pěti dnů zajistí poplatník odeslání datových zpráv o přijatých tržbách do systému Finanční správy (např. tak, že přemístí pokladní zařízení do místa, kde je dostupný internet).
  3. Ze systému Finanční správy je zasláno potvrzení o přijetí s fiskálním identifikačním kódem.
  4. Zákazník si může ověřit svoji účtenku prostřednictvím aplikace Ověření účtenky, podnikatel si ověří tržby evidované pod jeho jménem ve webové aplikaci Elektronická evidence tržeb.

   

  Zvláštní režim

  schéma evidence tržeb ve zvláštním režimu

  1. Poplatník přijme tržbu od zákazníka a dle pokynů v bloku účtenek vyplní účtenku s nejnižším pořadovým číslem.
  2. Poplatník vyplněnou účtenku předá zákazníkovi nejpozději při uskutečnění evidované tržby.
  3. Poplatník archivuje stejnopis účtenky.
  4. Poplatník za každé kalendářní čtvrtletí odevzdá na finančním úřadě oznámení o přijatých tržbách.

   Účtenku z povahy věci není možné ověřit prostřednictvím aplikace Ověření účtenky na Daňovém portálu FS ani ji nelze přihlásit do účtenkové loterie.

   

 • U spropitného z pohledu evidence tržeb záleží na konkrétních zvyklostech zařízení, zda si spropitné rozdělí zaměstnanci nebo zůstává podnikateli. Pokud jsou příjemci spropitného zaměstnanci, jedná se z pohledu zákona o daních z příjmů o příjem přijatý v souvislosti s výkonem závislé činnosti, a jako takový není evidovanou tržbou. Pokud je příjemcem spropitného podnikatel, jedná se o příjem z podnikání, který podléhá evidenci tržeb.   

Nacházíte se zde: