Nepřímé zastoupení a komisní prodej

Specifika evidování v případě komisního prodeje.

Zákon o evidenci tržeb obsahuje speciální právní úpravu pro nepřímé zastoupení (§ 8 ZoET) tj. pro případ, kdy jedná poplatník svým jménem na účet jiného poplatníka. Dle této právní úpravy je povinen evidovat tržbu ten, kdo jedná svým jménem na účet jiného. Jedná se o zvláštní ustanovení zejména pro situace, kdy je uzavřena komisionářská smlouva.

Komisní prodej je specifický typ prodeje (např. zastavárna), kdy majitel - komitent svou věc prodává prostřednictvím prodejce - komisionáře. Věcným záměrem je, aby uvedenou tržbu vždy evidoval komisionář (prodejce). Komisionář (prodejce) prodává za majitele věc a přijímá od zákazníka platbu. Pokud prodejce od zákazníka dostane za zboží zaplaceno v hotovosti nebo jiným obdobným způsobem, bude transakce podléhat evidenci tržeb a prodejci vznikne povinnost tržbu zaevidovat. Tržbu v tomto případě zaeviduje v celém rozsahu – bez ohledu na to, zda obsahuje či neobsahuje plnění, které by bylo příjmem na straně komisionáře (zejména marži).

Je–li komitent podnikatelem a komisionář (prodejce) mu peníze získané prodejem zboží bude vyplácet v hotovosti nebo jiným obdobným způsobem, vznikne komitentovi povinnost přijatou tržbu řádně zaevidovat dle zákona o evidenci tržeb a vystavit komisionáři nejpozději v okamžiku uskutečnění transakce účtenku.

Nejjednodušším příkladem je komisní prodej v bazaru (tj. majitel bazaru zde vystupuje jako zástupce, který prodává zboží majitelů, na prodeji pak má marži), nicméně uplatní se i v celé řadě jiných obchodních vztahů.

V praktické situaci tedy dochází k tomu, že nákup zboží či služeb od zákazníka má povinnost zaevidovat nepřímý zástupce (komisionář). Ten tedy zasílá datovou zprávu správci daně, a to pod svým identifikačním číslem a certifikátem. Nepřímý zástupce je povinen evidovat tržbu na základě toho, že mu vzniká rozhodný příjem. Evidenci tržeb podléhá přijaté plnění i v případě, že bude celá přijatá částka zcela předána komitentovi, a tedy neobsahuje plnění, které by bylo příjmem na straně komisionáře (v praxi zejména marže). Komisionář však není povinen evidovat platbu, která neobsahuje příjem na straně komisionáře (marži) a současně nezakládá rozhodný příjem na straně komitenta nebo je z evidence tržeb vyloučena na základě § 12 ZoET.

V případě, že komisionář nemá k dispozici informaci, zda přijatá platba nezakládá rozhodný příjem na straně komitenta nebo je z evidence tržeb vyloučena na základě § 12 ZoET, pak ve svém zájmu by měl tuto tržbu zaevidovat (resp. neučiní-li tak, hrozí mu případně sankce). Zastupující poplatník pak uvádí v datové zprávě o evidované tržbě své DIČ jako DIČ poplatníka. Neuplatní se § 19 odst. 2 písm. c) ZoET, tj. uvedení DIČ osoby, která je zastoupena, neboť tento údaj se uvádí jen v případech pověření dle § 9 odst. 1 ZoET. Zastupující poplatník dále v datové zprávě uvede svou provozovnu, ve které byla tržba uskutečněna, a k podpisu datové zprávy o evidované tržbě použije svůj certifikát, tj. eviduje tržbu tak, jako by byla jeho vlastní.

Tržby, které poplatník přijímá na základě nepřímého zastoupení, není možné evidovat ve zvláštním režimu.

Nacházíte se zde: