Odkdy evidovat tržby

Fáze postupného náběhu evidence tržeb dle klasifikace NACE.

Postupný náběh evidence tržeb

 

Zákon o evidenci tržeb nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů dne 13. dubna 2016. Účinnosti nabyl prvním dnem osmého kalendářního měsíce po dni jeho vyhlášení (1. prosince 2016), s výjimkou ustanovení § 10 až 17 a § 32, která nabyla účinnosti prvním dnem pátého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení (1. září 2016).

Evidence tržeb byla spuštěna ve 4 fázích. Od 1. prosince 2016 evidují poplatníci, kterým plynou tržby z poskytování ubytovacích a stravovacích služeb, od 1. března 2017 poplatníci, kterým plynou tržby z maloobchodu a velkoobchodu, do 3. fáze spadají ostatní činnosti, například svobodná povolání, doprava, zemědělství, a do 4. fáze vybraná řemesla a výrobní činnosti. Není podstatné, zda tržby pochází z hlavní či vedlejší podnikatelské činnosti.

Nálezem Ústavního soudu ze dne 12. prosince 2017 sp. zn. Pl. ÚS 26/16 se uplynutím dne 28. února 2018 ruší část ustanovení § 37 zákona o evidenci tržeb, čímž dochází k tomu, že tržby, které pocházejí z činnosti spadající do 3. či 4. fáze evidence tržeb, zůstávají v režimu dočasně vyloučených tržeb. Poplatníkům, kteří takové tržby přijímají, tedy nevznikne povinnost tyto tržby evidovat v původně deklarovaných termínech, tj. od 1. března 2018 (třetí fáze) a od 1. června 2018 (čtvrtá fáze). V současné době probíhá příprava novely zákona o evidenci tržeb, v níž bude mimo jiné upravena problematika evidence tržeb pocházejících z těchto činností (včetně určení okamžiku vzniku povinnosti evidovat tržby).

Aktuální informace k dané problematice budou průběžně zveřejňovány na webu etržby (konkrétně na http://cs/novinky).

Podnikatelé mají povinnost evidovat tržby z jednotlivých činností následovně:
Fáze evidence tržeb

1. fáze (od 1. prosince 2016) - stravovací a ubytovací služby
  • NACE 55 - Ubytování (většinou krátkodobé ubytování, hotely, kempy, penziony, tábořiště, ubytovny…)
  • NACE 56 - Stravování a pohostinství, jde-li o stravovací služby - (podnikatelé, kteří nabízejí jídla a nápoje k okamžité konzumaci na místě, tj. restaurace, hospody, kavárny, kantýny…)

Základní vymezení stravovací služby:

  1. „Provozovna pro účely stravovací služby“
    • Poskytování restauračních a stravovacích služeb je podmíněno existencí provozovny, kde jsou tyto služby poskytovány. Provozovnou je třeba chápat prostorově ohraničené místo, které má plně k dispozici konkrétní provozovatel pro účely výkonu své činnosti, buď to na základě vlastnických práv či povolení skutečného vlastníka (musí se jednat o veřejně nesdílený prostor). Není podstatné, zda se jedná o stavebně ohraničený prostor (typicky budova – nemovitost), ale je možné takto rozumět i prostor veřejného prostranství – pokud je vhodným způsobem ohraničen a tím pádem je v zásadě zamezeno využívání běžným kolemjdoucím – typicky předzahrádka. Rovněž se může jednat o jídelní vůz ve vlaku apod.
    • Současně v tomto prostoru jsou zajišťovány alespoň některé z následujících doplňkových služeb (stoly a židle, vytápění/klimatizace, toalety, šatna, mytí nádobí, úklid prostor…).
  2. Možnost volby způsobu prodeje (byznys model provozovatele)
    • Pokud provozovatel nabízí v rámci svého obchodního modelu možnost prodeje „s sebou“ nebo i pro přímou konzumaci v prostorách provozovny, a to na základě rozhodnutí zákazníka, je nutné tyto situace rozlišit. Pokud dochází na základě rozhodnutí zákazníka k jinému rozsahu poskytovaných doprovodných služeb (např. jiný vhodnější obal pro odnesení s sebou apod.) nejedná se v zásadě o stravovací službu, ale o dodání zboží. Pokud charakter jídla (zvolený obchodní model) nevyžaduje pro odnesení s sebou nebo konzumaci na místě zvláštní zacházení – jedná se vždy o dodání zboží (např. zmrzlina v kornoutu, popkorn v krabici, párek v rohlíku apod.).

Nesplní-li činnosti zařazené v kategorii NACE 56 podmínku stravovacích služeb, zařazují se do 3. fáze evidence tržeb.

Bližší podrobnosti k vymezení stravovací služby a zařazení jednotlivých činností, při nichž je poskytováno stravování, do příslušných fází, najdete v materiálu Obchodní modely a situace, při nichž dochází k prodeji potravin, a jejich zatřídění pro účely evidence tržeb.

Nacházíte se zde: