Platby v lékárnách

V případě platby za výdej léčivého přípravku v lékárnách bude evidenci tržeb podléhat pouze platba zákazníka realizovaná formou předvídanou zákonem č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb (dále jen „ZoET“), tedy doplatek od pacienta, který je uskutečněn v hotovosti nebo jiným obdobným způsobem. V případě plátců daně z přidané hodnoty pak bude v datové zprávě zaslané správci daně uveden základ daně z přidané hodnoty (dále jen „základ daně“) a daň dle sazeb (dále jen „DPH“) vztahující se pouze k této platbě, nikoliv základ daně a DPH celého zdanitelného plnění vztahujícího se i k úhradě léčivého přípravku příslušnou zdravotní pojišťovny. V datové zprávě nebude uváděn ani základ daně a DPH týkající se signálního výkonu, které poplatníkovi také hradí zdravotní pojišťovna. Uvedené vychází především ze skutečnosti, že záměrem evidence tržeb je zachycení reálného majetkového toku a nikoliv záznamu v evidenci, který může nastat v jiném časovém okamžiku. Proto je pro účely evidence tržeb od účetního zachycení odhlíženo a částky týkající se daně z přidané hodnoty uváděné v datové zprávě o evidované tržbě je nutné vázat k částce přijaté poplatníkem. Záměr zákonodárce uvádět v datové zprávě pouze základ daně a DPH ve vztahu k přijaté platbě v hotovosti či jiným obdobným způsobem lze dovodit též ze skutečnosti, že tyto údaje jsou pouze součástí zasílaných údajů, nikoliv však údaji uváděnými na účtence dle § 20 ZoET. Uvedené však neznamená, že součet základů daně a DPH bude vždy odpovídat celkové přijaté částce. Obecně mohou nastat situace, kdy součet jednotlivých základů daně a DPH bude odlišný od celkové přijaté částky (např. celková částka tržby se skládá z dílčích částek, z nichž některé podléhají DPH a jiné nikoliv).

Vystavená účtenka nicméně může obsahovat kromě údajů uvedených v § 20 ZoET i další údaje, které chce poplatník na dokladu uvést, a to např. z důvodu splnění povinností ukládaných zákonem o ochraně spotřebitele nebo zákonem o dani z přidané hodnoty. Povinnosti dané několika zákony tak mohou být splněny jedním dokladem. Pokud bude účtenka současně i daňovým dokladem, musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem o dani z přidané hodnoty, resp. kromě jiného bude obsahovat rozsah a předmět plnění, základ daně a daň, a to ve vztahu k celému předmětu plnění. Z vydané účtenky musí být vždy jednoznačně zřejmé, která částka je evidovanou tržbou dle ZoET a která je předmětem zdanitelného plnění. Z uvedeného vyplývá, že údaje týkající se daně z přidané hodnoty uvedené na účtence (daňovém dokladu) se mohou lišit od údajů týkajících se základů daně a DPH uvedených v datové zprávě zasílané správci daně.


Příklad:

V lékárně dojde k výdeji léčivého přípravku v celkové hodnotě 150,- Kč včetně DPH a úhrada pojišťovny činí 100,- Kč. Pacient v tomto případě bude v hotovosti doplácet 50,- Kč. V datové zprávě budou mimo jiné uvedeny jiné následující údaje:

  • Položka 11 (celková částka tržby) 50,- Kč
  • Položka 17 (celkový základ daně s druhou sníženou sazbou) 45,46 Kč
  • Položka 18 (celková DPH s druhou sníženou sazbou) 4,55 Kč

Nacházíte se zde: