Územní samosprávné celky, obchodní společnosti zřízené ÚSC

Tržby územního samosprávného celku nejsou podle zákona o evidenci tržeb evidovanou tržbou. Obcím a krajům tak nevzniká povinnost evidovat tržby, bez ohledu na to, z jakého titulu jim tržby plynou - vynětí se vztahuje na veškeré tržby územního samosprávného celku, tedy i takové, které plynou z podnikatelské činnosti (např. provoz obchodu se suvenýry). Důležité je však upozornit na to, že mohou nastat situace, kdy obce mohou být v pozici osoby, která je povinna plnit evidenční povinnost. Může se jednat o ty případy, kdy obec přijímá tržby jménem a na účet jiného poplatníka, svým jménem na účet jiného poplatníka nebo jedná na základě pověření (za předpokladu, že tržby „jiného poplatníka“ podléhají evidenční povinnosti). Evidenční povinnosti by podléhaly takové tržby, které by byly provedeny v hotovosti nebo jiným obdobným způsobem (šekem, stravenkou, voucherem apod.) a zároveň by se jednalo o příjem z podnikatelské činnosti „jiného poplatníka“.


Tržby obchodních společností zřízených územně samosprávnými celky z povinnosti evidovat tržby obecně vyloučeny nejsou. Za tržby územního samosprávného celku se pro účely evidence tržeb nepovažují tržby obchodních společností zřízených tímto územním samosprávným celkem dle § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Ačkoliv územní samosprávný celek může v souladu s touto právní úpravou založit kapitálovou obchodní společnost (s. r. o., a. s.) nebo se stát spolu s jinými osobami účastníkem (společníkem) na činnostech jiných osob, zejména obchodních společností nebo obecně prospěšných společností, a na jejich činnosti se podílet svým majetkem včetně finančních prostředků, bude důvodem, proč tyto obchodní společnosti budou podléhat režimu evidence tržeb, skutečnost, že tyto společnosti jednají v právních vztazích nezávisle na územním samosprávném celku. Tyto obchodní společnosti tedy budou za předpokladu, že přijímají tržby ze své podnikatelské činnosti v hotovosti nebo jiným obdobným způsobem (šekem, stravenkou, voucherem apod.), povinny takové tržby evidovat. Naopak evidenci tržeb nepodléhají tržby plynoucí z podnikatelské činnosti, která je provozována přímo obcemi.

Tržby z výběru poplatků

Tržby z výběru místních poplatků podle zákona o místních poplatcích v návaznosti na výše uvedené nepodléhají evidenční povinnosti, neboť jsou vždy příjmem obce. Tato výjimka se uplatní jak za situace, kdy obec poplatek vybírá sama (např. poplatek ze psů, poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst, poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace), tak v případě, kdy poplatek v souladu se zákonem o místních poplatcích vybere od poplatníka jiná osoba – plátce poplatku - poskytovatel úplatného pobytu (poplatek z pobytu).

Stejný postup se uplatní i v případě poplatku ze vstupného. Poplatek ze vstupného platí pořadatelé akce obci a obec nemá povinnost takovou platbu evidovat. Platba za vstupné účastníkem akce – bude-li učiněna v hotovosti nebo jiným obdobným způsobem – však bude evidenční povinnosti podléhat vždy, bez ohledu na to, zda je poplatek součástí platby nebo ne.

K tržbám vyloučeným z evidence tržeb více v článku Tržby, které se neevidují.

Nacházíte se zde: