Základní kroky k evidenci tržeb

Jednotlivé kroky poplatníků před zahájením evidence tržeb.

 1. Zjistím si, zda mám povinnost evidovat tržby
  Povinnost evidovat tržby má poplatník, který přijímá „evidované tržby“. Evidovanou tržbou je platba v hotovosti, šekem, směnkou nebo jiným obdobným způsobem, která zahrnuje příjem z podnikatelské činnosti. Evidenci tržeb nepodléhají platby realizované přímo převodem z účtu na účet nebo inkasem. V důsledku rozhodnutí Ústavního soudu, nález ÚS ze dne 12. prosince 2017 sp. zn. Pl. ÚS 26/16, se povinnost evidovat tržby od 1. 3. 2018 nebude vztahovat na platby kartou, a to nejen na online transakce prováděné např. prostřednictvím platební brány, ale rovněž na platby kartou prostřednictvím platebních terminálů. Více: „Kdo a jaké tržby eviduje
 2. Ověřím si, odkdy budu evidovat
  Evidence tržeb je spouštěna ve fázích. Poplatník vyhodnotí, z jaké činnosti mu tržby plynou a zařadí danou činnost do příslušné fáze podle klasifikace NACE. Od toho se pak odvíjí vznik povinnosti poplatníka zahájit evidenci tržeb. Od 1. prosince 2016 evidují poplatníci, kterým plynou tržby z poskytování ubytovacích a stravovacích služeb, od 1. března 2017 poplatníci kterým plynou tržby z maloobchodu a velkoobchodu, do 3. fáze spadají ostatní činnosti, například svobodná povolání, doprava, zemědělství, a do 4. fáze vybraná řemesla a výrobní činnosti. Není podstatné, zda tržby pochází z hlavní či vedlejší podnikatelské činnosti. Více: „Odkdy evidovat tržby
  Nálezem Ústavního soudu ze dne 12. prosince 2017 sp. zn. Pl. ÚS 26/16 se uplynutím dne 28. února 2018 ruší část ustanovení § 37 zákona o evidenci tržeb, čímž dochází k tomu, že tržby, které pocházejí z činnosti spadající do 3. či 4. fáze evidence tržeb, zůstávají v režimu dočasně vyloučených tržeb. Poplatníkům, kteří takové tržby přijímají, tedy nevznikne povinnost tyto tržby evidovat v původně deklarovaných termínech, tj. od 1. března 2018 (třetí fáze) a od 1. června 2018 (čtvrtá fáze). V současné době probíhá příprava novely zákona o evidenci tržeb, v níž bude mimo jiné upravena problematika evidence tržeb pocházejících z těchto činností (včetně určení okamžiku vzniku povinnosti evidovat tržby).

 3. Aktuální informace k dané problematice budou průběžně zveřejňovány na webu etržby (konkrétně http://cs/novinky).
 4. Zvážím, zda mohu tržby evidovat ve „zjednodušeném režimu“
  Vedle běžného režimu, který spočívá v zasílání údajů o evidované tržbě on-line, umožňuje zákon evidovat některé tržby ve zjednodušeném režimu off-line, tj. zasílat údaje o evidované tržbě správci daně nejpozději do 5 dnů od uskutečnění (přijetí) evidované tržby. Ve zjednodušeném režimu může poplatník evidovat tržby na základě zákona nebo povolení správce daně. Nejčastěji se bude jednat o situace, kdy podnikatel nemá k dispozici v místě uskutečnění tržby dostatečně kvalitní internetové připojení. Více: „Způsoby evidence a účtenka
 5. Pokud nemám, pořídím si nezbytné vybavení pro evidenci
  K tomu, aby poplatník mohl evidovat tržby, si bude moci zvolit zařízení odpovídající jeho podnikatelské činnosti (pokladna, ale např. i starší počítač, tablet nebo mobilní telefon propojený s tiskárnou). Zařízení musí být technicky vybaveno tak, aby odeslalo prostřednictvím internetu požadované údaje o evidované tržbě Finanční správě a vystavilo účtenku zákazníkovi. Poplatník si může pořídit takové zařízení, které plně vyhovuje jeho podnikatelské činnosti, neboť zákon použití žádného konkrétního zařízení nepředepisuje. Více: „Vybavení pro evidování tržeb“           
 6. Zařídím si přístup do webové aplikace Elektronická evidence tržeb a certifikát
  Před zahájením evidence tržeb poplatník požádá Finanční správu o autentizační údaje, které mu umožní přihlášení do webové aplikace Elektronická evidence tržeb. Po přihlášení si poplatník v aplikaci Elektronická evidence tržeb zaeviduje své provozovny a vygeneruje certifikát, který poté nainstaluje do svého pokladního zařízení. Více: „Před zahájením evidence tržeb

  …a mohu začít evidovat.

Nacházíte se zde: